เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน กรกฎาคม 2564 

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน กรกฎาคม 2564

1 งานขุดฐานเสาไฟฟ้า

      

     

2 งานตัด joint ผิวจราจร

    

    

3 งานรื้อท่อระบายน้ำเดิม

    

      

4 งานเทคอนกรีตทางเท้า

      

    

5 งานเทคอนกรีตปากบ่อพักท่อระบายน้ำ

      

    

6 งานเทผิวจราจรคอนกรีต

      

    

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น