เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน มีนาคม 2563 

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน มีนาคม 2563

1 งานตรวจสอบค่าระดับ

      

     

2 งานตัดเกรดพื้นทางเดิม

    

    

3 งานทดสอบดินถมคันทาง

    

      

4 งานทดสอบตัวอย่างคอนกรีต

      

    

5 งานท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.

    

    

6 งานบ่อพัก ค.ส.ล.

    

    

7 งานรื้อผิวจราจรเดิม

    

    

8 งานว่างท่อ ค.ส.ล.

    

    

9 งานสะพาน ค.ส.ล.

    

    

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น