เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน กุมภาพันธ์ 2563

1 งานตัดเกรดดินถมคันทาง

      

     

2 งานทดสอบดินถมคันทาง

    

    

3 งานทดสอบตัวอย่างคอนกรีต

    

      

4 งานท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.

      

    

5 งานบ่อพัก ค.ส.ล.

    

    

6 งานรื้อผิวจราจรเดิม

    

    

7 งานว่างท่อ ค.ส.ล.

    

    

8 งานสะพาน ค.ส.ล.

    

    

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น