เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน มกราคม 2563 

ภาพถ่ายการปฎิบัติงานในเดือน มกราคม 2563

1 งานตัดเกรดดินเดิม

      

     

2 งานตัดเกรดดินถมคันทาง

    

    

3 งานบ่อพัก ค.ส.ล.

    

      

4 งานว่างท่อ ค.ส.ล.

      

    

5 งานสะพาน ค.ส.ล.

    

    

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น