เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 

     ตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 461/2559 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง มีรายนามดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
1 นายจตุพร  เรืองจุติโพธิ์พาน วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ   สกท. ประธานกรรมการ
2 นายศราวุฒิ  บุตรโคตร วิศวกรโยธาปฎิบัติการ   สกท.
กรรมการ
3 ผู้แทนสำนักสำรวจและออกแบบ   กรรมการ
4 ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร   กรรมการ
 5 นายสมศักดิ์  สังฆะโต  นายช่างโยธาชำนาญงาน สกท.  กรรมการ