เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

       ตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2224/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจ้าง ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างมีรายนามดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1 นายไกวัลย์  โรจนานุกูล
รองอธิบดี  ประธานกรรมการ
2 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16  กรรมการ
3 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทมุกดาหาร  กรรมการ
4 นายจตุพร  เรืองจุติโพธิ์พาน วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สกท.  กรรมการ
5 นางสาวจำลอง  รื่นยาน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สบก.
กรรมการ
6 นายวิษณุ  เพชรวีระ วิศวกรโยธาชำนาญการ สกท.   กรรมการ