เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

รายละเอียดสัญญาจ้างก่อสร้าง 

รายละเอียดสัญญาจ้างก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างกรมทางหลวงชนบทได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนในการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดสัญญาจ้างดังต่อไปนี้

สัญญาจ้าง                         :         เลขที่ 138/2562 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562

ผู้ว่าจ้าง                              :         กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ผู้รับจ้าง                                    บนิษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด

วงเงินค่าก่อสร้าง                :         372,780,000  บาท

ค่าปรับ(0.25%)                :         931,950 บาท/วัน

ระยะเวลาก่อสร้าง               :         735 วัน

วันเริ่มสัญญา                      :         18 ตุลาคม 2562

วันสิ้นสุดสัญญาเดิม            :         6 ตุลาคม 2564

วันสิ้นสุดสัญญาใหม่           :         21 ตุลาคม 2564

 

 

รายละเอียดสัญญาจ้างที่ปรึกษา

          การดำเนินการก่อสร้างกรมทางหลวงชนบทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานควบคุม

งานการก่อสร้างของผู้รับจ้างโดยมีรายละเอียดสัญญาจ้างดังต่อไปนี้

สัญญาจ้าง                             :         เลขที่ 90/2559 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559

ผู้ว่าจ้าง                                  :         กรมทางหลวงชนบท

ผู้รับจ้าง                                        บริษัท เอ็ม.วี.เอส. คอนซัลแท้นส์ จำกัด

วงเงินค่าจ้าง                          :         12,670,000    บาท

ระยะเวลาปฏิบัติงาน               :         720 วัน

วันเริ่มสัญญา                          :         18 มกราคม 2563

วันสิ้นสุดสัญญา                      :         14  ตุลาคม 2564

 

  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโครงการ(ปรับเปลี่ยนใหม่)

  ลำดับ

    งบประมาณปี

     งบประมาณ(บาท)

หมายเหตุ

    1

      2562

63,231,000

 

 

    2

      2563

45,648,239

 

 

    3

      2564

189,193,761

 

 

    4

      2565

74,707,000

 

 

   

        รวม

       372,780,000