เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

รายละเอียดลักษณะโครงการ 

รายละเอียดลักษณะโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม  ถนนสาย  ง2 และ ง3 มีลักษณะโครงการฯดังนี้

ถนนสาย ง2  มีจุดเริ่มต้นที่ถนนวิวิธสุรการ (2029 เดิม)

ตัดกับถนนไทยยานนท์ ไปทางทิศตะวันตก ตัดผ่าน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 บริเวณสามแยก ธกส. ถัดจากนั้นแนวถนนเป็นถนนตัดใหม่ ตัดผ่านทางหลวงชนบท มห.2027 ไปจรดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ระยะทางถนนสาย ง2 ประมาณ 3.078 กิโลเมตร

            ถนนสาย ง3 กำหนดปรับปรุงขยายแนวถนนเดิมและแนวถนนตัดใหม่ มีจุดเริ่มต้นต่อเนื่องจากถนนสาย ง2 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยแนวถนนตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212      (ถนนชยางกูร) บริเวณกม.ที่ 3+800 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนคำสายทองตัด ถนนวงศ์คำพา และไปตามถนนสุทธิมรรค ตัดถนนศรีบุญเรือง ตัดผ่านถนนมโนรมย์ไปสิ้นสุดเชื่อมบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2034 ไปอำเภอดอนตาล ระยะทางช่วงถนนสาย ง3 ประมาณ 4.457 กิโลเมตร

ถนนสาย ง2 และ ง3 มีความกว้างเขตทาง 30.00 เมตร  ลักษณะของถนนโครงการฯแยกออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

ช่วงบริเวณ กม.ที่ 0+000 กม.ที่ 0+918 แนวถนนเดิม  (ถนนวิวิธสุรการ) กำหนดปรับปรุงถนนเดิม โดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC.) ความหนา 5 ซม. ทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC.) เดิม ขนาด 4 ช่องจราจร (2 ทิศทาง ไป-กลับ) ปรับปรุงปูแผ่นพื้นทางเท้าใหม่พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำเดิม มีทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร  ไม่มีเกาะกลา

ช่วงบริเวณ กม.ที่ 0+918 กม.ที่ 7+535 ผิวจราจรเป็นผิวชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC.) ขนาด 4 ช่องจราจร (2ทิศทาง ไป -กลับ) มีช่องจักรยานและทางเท้ากว้างรวม 3.70 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางกว้าง 4.00 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำใต้ทางเท้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่างตลอดสายทาง