เมนูหลัก

  นาฬิกา
3 ธันวาคม 2565

ความเป็นมาของโครงการ และ วัตถุประสงค์ของโครงการ 

               

 

ความเป็นมาของโครงการ

 

จังหวัดมุกดาหาร เป็นเมืองการค้าและการท่องเที่ยวที่มีพรมแดนติดเขตแดนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจุดผ่านแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดยุทธศาสตร์จังหวัด โดยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว และการค้าระหว่างประเทศ ทำให้มีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องมีการเตรียมการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทาง เพื่อรองรับการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และการขยายตัวของเมือง และกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่มีความสวยงามตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวข้างต้น

กรมทางหลวงชนบทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่ง และรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จึงได้ดำเนินการพัฒนาโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) กิจกรรมก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

การดำเนินการก่อสร้างโครงการถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมือมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้